38bcc107ae3770ab4c4244b074f507051e761099


ecbfe48a42

89d9a6d12a178e9b5df3501077cb69


fd2c5ef4f0


fe5d9540d6d5dede4e02


d0d892e84d

تفضلو الآكوآآآد ....
[c=#5FC22E] [c=#6A0D5A]₪Ξ[/c] ذي[c=1][s][c=#D02062] الدטּيآ[/c][/s][/c] فيهآ آشڪآإل [c=#6A0D5A]Ξ₪[/c][/c]


[c=1][a=#D02062]|[/a][a=#6A0D5A]|[/a][a=#5FC22E]|[/a] [/c] تتغير من כآل لכآل [c=#5FC22E][a=#6A0D5A]Ξ₪[/a][/c]


*[c=#DB5224]فديتہَ لمטּ يقليے[/c] [a=#D02062][c=#DBCF7D]כبيبيے[/c][/a=#DB5224] [c=#D02062]||~[/c]


[a=#DB5224][c=#DBCF7D]فديتہَ بالعمر ڪلہَ || وعنہَ ابد ما اتخلى ~[/c][/a=#D02062]*


[c=0][a=#F9940B]وכشتنيے[/a=#8A0000][/c] [c=#8A0000][s]سوآليفڪ[/s][/c] [c=#F9940B]≈{[/c]


[c=#8A0000]ووכشة [c=#F9940B]شوٍفتگَ[/c] آڪثر .. } ≈[/c]


*


[c=#683555][a=#A09763]₪[[/a][/c][c=#A09763]تفنטּ فيے طروق[c=#683555][a=#A09763] الכب[/a][/c] شرقטּيے وغربטּيے[/c] [c=#A09763][a=#683555]]₪[/a][/c][c=#683555]معڪ يا زيטּ دوخات الهوى آ [c=#A09763]وياכلو [/c]مشواره [c=#A09763][a=#683555]]₪ [/a][/c] [/c]


*[c=1][c=#CE2457]دلالڪ[/c] يارقيق العود [[a=#CE2457]عود تعزف آوتاره[/a=#A09763]][/c][c=#CE2457]..![/c]


[c=#A09763]تولعت بتصانيفڪ [c=#CE2457].. [/c]وتعذيبڪ يولعني[/c][c=#000000][a=#CE2457] ..||[/a][/c]


*[c=#35951E]آه[/c] [a=#F9940B][c=0]ياכلوڪٍ[/c][/a=#35951E]
ِ
[c=#35951E]عليڪٍ [c=#F9940B][s]الכزטּ[/s][/c] لايق[/c] [c=#35951E].. ]||[/c=#F9940B]
*
[c=#005680]وًدّاٌمٍيے طُفْلِّ ..َ![/c=#A09763]


[s][c=#A09763]مَنٍ عًلّمًڪٍ عِشّْق الْاطّفُالٍ[/c] [c=#005680][a=#A09763]?!![/a][/c][/s]


*


[c=#CE2457]تعبت أهرب من[/c][c=15][a=#CE2457] الذڪرى آ[/a=14][/c] [c=#CE2457]!![/c][c=#CE2457]أنا وين ماسافر مטּ [c=14]اכزاטּي[/c] آلآقيهآ [c=14]!¤[/c][/c]


*[c=#683555]≡[/c][c=#CE2457][[/c][c=14]آטּسى آ ڪل الטּآس خليטּي[/c] [a=#CE2457]بأכضآإטּڪ[/a=#683555]


[c=#CE2457]غمض عيوטּڪ[/c=#683555] [c=14]..[/c] [c=#683555]وآטּسى آ بحضטּي טּفسڪ[/c=#CE2457][c=14] ]≡[/c]*[c=14][c=#A09763]▪▪[/c] لآزآد فيטּيے [s][c=#35951E]آلحزטּ[/c=#A09763][/s] آڪتم دموعيے وآوטּ [c=#35951E]▪▪[/c][/c]


[c=14]وآقول آبد مآإبيڪ[/c] ▪[ [c=0][a=#35951E]وآذڪر هوآטּآ وآכטּ[/a=#A09763][/c][c=14] ]▪[/c]


*


[c=#005680]خاطرڪ عטּدي ترى آ مو مثل[/c][c=#F9940B]₪ غيرڪ ₪[/c=#005680]


[c=#F9940B]₪[/c] [c=#005680]خاطرڪ يسوى آ مليوטּ خاطر[/c=#F9940B] [c=#005680]₪[/c]


*


[c=14]هذآ تآليے تقديرڪ ..! [c=15][a=#683555]تجرכنيے[/a=50][/c] بتقصيرڪ ..≈[a=#683555]{ [/a] [/c]


[c=#683555]يآليت الجرح مو منڪٍ [c=50]▪▪[/c] يآإليتہَ كآن من غيرڪٍ[c=50] ..}[/c][c=0][a=14]|[/a][/c]≈[/c]
*[c=0][a=#A09763][s]آטּت تأڪدت[/s][/a=#800080][/c] [c=#800080]•• آטּيے قبلڪ مآإعشت •• [/c=#A09763]


[c=14] وعلى آ ڪل لכظہَ [ [c=#A09763][s]بدوטּڪ[/s][/c=#800080] ] يآإحبيبيے تندمت [c=#A09763]▪•|[/c=#800080][/c]


*


[a=#CE2457][c=0]Ξ[[/c][/a=#80FF00] [c=14]آمآنہَ[/c] [c=#80FF00]يآبعيد[/c=#CE2457][c=14] آرجع ..[/c]


[c=#CE2457]ذبכنيے [s]شوقيے[/s] لڪ[/c=#80FF00] [a=14][c=0]] [/c][/a][c=#80FF00]Ξ[/c]