لوغ العملية
========================= Start =========================
2018-09-14 / 3:37:48 PM
=========================================================
Card found : S/N : 3F9786EE , v0137
Chinese Miracle II [MTK module] v 1.58


Start at : [2018-09-14 / 3:38:02 PM]
Operation : Read Flash [ v1.58 ]


1. Power Off Phone , Remove battery , Insert back
2. Insert USB cable. In some cases require hold BootKey


Wait for phone...
Phone found! [ 21 ]
Sync...
Brom Init not done
Boot Error!


Operation Failed
Elapsed: 00:00:08
Reconnect Power/Cable!


Finish at : [2018-09-14 / 3:38:11 PM]

وبعدها ييبدأ الهاتف بالشحن