مشكلة 2700 يكتب كنتاك سيرفس لكن البيانات سليمة دي البيانات
Version from phone: 09.98
Version from file: 09.98
MXKEY [MxKey Team HTI Flasher Interface (WinUSB) 0], SN: C0856389
Using device: HTI, FW ver: 00.50, SN: 000052DC
Connection status: EHCI:HUB:HUB:USB 2.00 (Full-speed)
Driver: WinUSB, ver: 3.5.1.0 , NTMP ver: 6.1.7601.17514
Module ver: 1.0.0.19798(05-01-2012), Library ver: 1.0.0.13703(05-01-2012)
Reading RPL backup ...
Reading Secure Storage ...
Reading Important data ...
Reading SIMLOCK data ...
Reading CERT data ...
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 1660020D34B14950E3DDE8ACF73A1992034962DF
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 00EC 2400 - 0000 8A31 [Samsung ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage content: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.50.0 revision: 0.0 size: 0x23010
Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
CMT PAPUBKEYS HASH: 3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
TransmissionMode: DDR&TX2
Reading CMT NPC (0x168 bytes).
Reading CMT VARIANT (0x0 bytes).
Reading CMT CCC (0x160 bytes).
Reading CMT HWC (0xD4 bytes).
Reading CMT R&D (0x0 bytes).
Reading CMT PARTNERC (0x0 bytes).
Flash Imei: 35339404707751
NPC_DATA saved OK
CCC_DATA saved OK
HWC_DATA saved OK
SIMLOCK_DATA saved OK
SIMLOCK_KEY_DATA saved OK
SUPERDONGLE_KEY_DATA saved OK
CMLA_KEY_DATA saved OK
WMDRM_PD_DATA saved OK
RF_DATA saved OK
WARRANTY_DATA saved OK
PROD_DATA saved OK
BT_DATA saved OK
LOCK_DATA saved OK
LOCK120_DATA saved OK
BB_DATA saved OK
RPL saved to "C:\mobileEx\3.5\data\backup\BB5_35339404707751_BACK.rpl"
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006030C192101033000 [RAP3G ver: PA 3.x]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 1660020D34B14950E3DDE8ACF73A1992034962DF
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: 9DDBFCFE6E73CED7D8C6268C8EB85723
ROM ID: 273F6D55DFAAF68F
SecondaryBoot: RAP3Gv3_2nd.fg [BB5] version: 9.11.1 revision: 0.0 size: 0x3C00
Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
eBB5ProtocolType: OLD
Storage0: 00EC 2400 - 0000 8A31 [Samsung ] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage content: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 9.50.0 revision: 0.0 size: 0x23010
Supported Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
CMT PAPUBKEYS HASH: 3EA22A1DDA660002E56108DB5072A10F8709443F
TransmissionMode: DDR&TX2
Processing MCU file: rm561__09.98.mcusw
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 19.41 MB
Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 030C192101033000
Storing certificate [NPC, VARIANT, R&D, CCC, HWC] ...OK
Erase size: 21 MB
CMT FLASH,NOR area [00000000-000006BF]
CMT FLASH,NOR area [000006C0-0001FFFF]
CMT FLASH,NOR area [00040000-000BFFFF]
CMT FLASH,NOR area [000C0000-0013FFFF]
CMT FLASH,NOR area [00140000-0137FFFF]
CMT FLASH,NOR area [01380000-0151FFFF]
erased in 1 min 14.788 s
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Flash programming ...
CMT NOLO block sent
CMT KEYS block sent
CMT PRIMAPP block sent
CMT PASUBTOC block sent
CMT PAPUBKEYS: 3EA22A1D [RAP Certificate 202 v.1] sent
CMT UPDAPP block sent
CMT DSP0 block sent
CMT MCUSW block sent
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Programming completed in 1 min 14.206 s
Processing PPM file: rm561__09.97.ppm_mena_a
[BB5,BB5 ALGORITHM] size: 5.46 MB
Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 030C192101033000
Erase size: 8.62 MB
CMT FLASH,NOR area [01520000-01DBFFFF]
erased in 21.701 s
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Flash programming ...
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Programming completed in 18.313 s
Processing CNT file: rm561__09.98_006.image_mh_ctv_in_v3_9b0g7_128
[BB5,BB5 ALGORITHM] page size: 128 K size: 7.95 MB
Supported Ids: 010C192101013000, 0103192101003000, 030C192101033000
UCP page size is 128 K.
Erase size: 34 MB
CMT FLASH,NOR area [01DC0000-0215FFFF]
CMT FLASH,NOR area [02160000-03FBFFFF]
erased in 2 min 17.273 s
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Flash programming ...
Prog.status for Asic CMT ...
NOR: OK
Programming completed in 28.690 s
Total time for flashing process(boot+erase+write) was 6 min 1.984 s

Phone type: RM-561 (Nokia 2700 classic)
SW version: V 09.98 06-09-10 RM-561 (c) Nokia
Imei plain: 35339404707751-6
Product code: 0587970
Battery voltage: 4077 mV, current: 150 mA
Language Pack:
- not available.


SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !
Camera config: NIMMIIIIRRFF0A021001, ver: 002.007

SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY[MX] seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed


Imei net: 353394047077516
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK1: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK2: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK3: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK4: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK5: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK6: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
BLOCK7: 1=OPEN, 2=OPEN, 3=OPEN, 4=OPEN, 5=OPEN
على ماكس كى