السلام عليكم : اخواني اليكم أغلب الهواتف المدعومة لحد الآن من طرف دنغل ASANSAM
Qualcomm & Broadcom & Badawave Models List

A411, A412, A551, A561, A597, A637, A657, A697, A701, A706, A707
A711, A717, A727, A736, A737, A746, A747, A766, A767, A777, A801
A811, A817, A811, A821, A827, A836, A837, A867, A885, A886, A877
A887, A897,B3410W, B5310, B5310R, B5310U,C3510T, C5220
C5510 C5510H,C5510U, C6712,F330, F338, F400, F406, F408, F480, F480F
F480G, F480H, F480R, F488, F490, F510, F550, F700,G400
G400F G400L G508, G508E, G800, G800B, G800L, G808,i6210
i6220 i6230,J200,200L,J208, J630, J638,L170, L400, L760
L760G, L768 L810, L811,M3710,M7500, M7600, M7600B
M7600H, M7600L, M7603 M8800, M8800B M8800H
M8800C, M8800L, M8800N, M8910, M8910B M8910H
M8910U,P910, P920, P940, P950, P960,S3370
S3370B,S3370L, S3650, S3650C S3650H
S3650M, S3650W, S3653 S3653M, S3653W
S3853, S5230 S5230C, S5230G, S5230H
S5230K, S5230M, S5230R, S5230W, S5233A
S5233S, S5233T, S5233W, S5250 S5250W, S5253
S5333, S5350,S5350M, S5510, S5530, S5560 S5560
S5560H, S5600, S5600B, S5600L S5603, S5603T
S5608U S5620,S5620B S5628, S5628i, S7070
S7070C S7120H, S7120U S7220,S7330, S7350
S7350C, S7350E, S7350F, S7350H, S7350i S7520U
S8000, S8000BS8000C, S8000H, S8000L
S8000U,S8003 S8300 S8300C,S8300H
S8300J,S8300N,S8300T,S8500,S8300J,S8300N

S8300T,S8500,S8500C,T359, T469, T479, T559, T639 T659, T669
T746, T749, T819 T919,T929,U700,U700B,U708,U800,U800F,U808
U900,U708,U800,U800F,U808,U900, U900F, U900G, U900K, U900U
U900W, U908,V705, V706, V707, V708, V820L,Z150, Z170, Z230
Z238, Z240, Z240E, Z248, Z310, Z360, Z368, Z400, Z540
Z548, Z560, Z570, Z720, Z728, Z740, ZV40, ZV50, ZV60,...
(All new bada and broadcomm phone)


Android Models List
B7510,I5500,I5510,I5700,I5800,I6500,I7500,I9000 Family
I9001,I9003,I9010,I9020,I9023,I9100,S5570,S5660,S5 670
S5830,P1000,P1010,P7100,P7300,P7310,P6200,P6210,P7 500
P7510,N7000
All Android AT&T
All Android T-Mobile
All Android Sprint
All Android VerizonSwift & Dula-sim Models List

A117, A137, A177, A226, A227, A237, A257, A256
B100i, B110, B110L, B130, B130L, B130S, B130T
B210, B270i, B2100, B2700, B2703, B2710, B3410
B5702, B5712-C, B5722, B5722C, BC01,C145, C160
C160B, C160G, C160L, C160M, C161, C165, C166
C168, C168B, C180, C270, C276, C276L, C288
C3212, C3212i, C3300D, C3300K, C3303, C3303i
C3303K, C3310C, C3322, C3500, C3510, C3518
C3610C, C3630C, C3730C, S3930C, C420, C420L
C421, C425, C426, C450, C458, C5010B, C5110
C5130, C5130s, C5130U, C5212, C6112, C6112C
CC01-i CC03, D500, D500E, D508, D510, D600
D600E, D606, D608, D618, D780, D788, D820
D828, D828E, D880, D888, D900, D900E, D900i
D908, D908i, D980, D980-F,D988,E100, E108
E200, E200-B, E200-E, E208, E208-B, E230-L
E250, E250-D, E250-i, E250-L, E251, E251-L
E251-C, E2510, E256, E258, E258D, E260,E330
E330-N, E335, E338, E340, E340-E, E348, E350
E350-E, E358, E360, E368, E370, E370L, E376
E378, E380, E388, E390, E398, E420, E428
E480, E488, E500, E590, E598, E630, E635
E638, E640, E648, E700, E708, E730, E736
E738, E740, E746, E747, E750, E758, E760
E768, E780, E786, E788, E800, E800-N
E808, E820, E830, E838, 848-I, E1050-CHN
E1050V, E1070, E1070-C, E1070M, E1070T
E1075, E1075L, E1080, E1080-C, E1080i
E1080-T, E1085, E1085-L, E1085T, E1086
E1086i, E1086L, E1088-C, E1100, E1100-C
E1100-T, E1101-C, E1105-T, E1107, E1107-DX
E1107L,E1110,E1110-C, E1113-C, E1117, E1117L
E1117,E1120, E1120-C, E1125, E1125W, E1125-SEA
E1130, E1130B, E1150-MEA-SEA, E1150-CHN, E1153
E1155L, E1160, E1160-DX, E1170, E1180, E1182
E1182L, E1190, E1210, E1210M, E1210S, E1220
E1220i, E1252, E1310B, E1310-C, E1310-E, E1310M
E1310S, E1360B, E1360, E1360-C, E1360-S, E1360-M
E2100, E2100-B, E2100-C, E2120, E2120i, E2120L
E2121B, E2152, E2210, E2210-B, E2210-C, E2210T
E2370, E2550, E2550D, E2558, E3510S, S3510U
F110, F118, F250, F250-L, F258, F265-LF268
F270, F270-L, F275-L, F278, F278i,F480L, F488E
G600, G600G, G608, G618, G808E,J150, J150B,J210
J218, J700, J700i, J700L, J706, J708, J708i
J770, J800, J800R, J808, J808E,L258, L310
L600, L608, L700, L708, L708E,M110, M130L
M140, M140L, M150, M158, M200, M2310, M2710
M2710-C, M2710-L, M3200, M3510, M3510-C,M610
M618,P180, P200, P220, P250, P260, P270, P850
P858,P906,S366, S500, S508, S3100, S3100, S3110
S3110-C, S3370E, S3600, S3600-C, S3600i, S3601C
S5050, S5200, S5200-C, S5550, S5550U,T139, T219
T309, T239, T509, T429, T729, T809,U708E, U800E
U808E, U900L, U908E,X100, X108, X460, X468, X490
X495, X497, X540, X550, X560, X560L, X566, X576
X600, X608, X620, X628, X640, X648, X650, X656
X658, X670, X678, X700, X700N, X708,...(all new
)