مساعده في فك قفل الشبكة ل 5230 rm-593 وكم تكلفتة

ده الانفو على الماكس بوكس


Module ver: 1.0.0.19815(08-01-2012), Library ver: 1.0.0.13716(10-01-2012)
CMT Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006
400C192101051103 [RAPIDO3G ver: 1.15]
EM0 ID: 00000296
EM1 ID: 00000B22
PUBLIC ID: 07300105929600527967943F65860E76A4F8B79E
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH:
479C6DDE3942E12C429C1D6ADED80371
ROM ID: 4B9B75103E691FF8
SecondaryBoot: RAPIDOv11_2nd.fg [BB5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x3B80
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
eBB5ProtocolType: NEW
TransmissionMode: DDR&TX2
Storage0: 0000 0000 - 0000 0000 type: RAM, asic:CMT
Storage1: FFFF 0000 - 0000 0000 type: MMC, asic:CMT
Storage2: 0400 0000 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage3: 0000 0001 - 0000 0000 [unused/removed] type: FLASH,NOR, asic:CMT
Storage4: 00EC 0040 - 0000 0121 [Samsung 2Gb DDP OneNAND,2 Gbits] type: FLASH,MuxOneNAND, asic:CMT
Suggested algorithm: XSR 1.6
Algorithm: RAPIDOv11_XSR15_alg.fg [XSR 1.5] version: 11.34.0 revision: 2.0 size: 0x8FE30
Supported Ids: 0003192101001203, 000C192101001203, 4003192101001203, 400C192101001203, 0003192101002003, 000C192101002003, 4003192101002003, 400C192101002003, 4003192101011103, 400C192101011103, 4003192101021103, 400C192101021103, 4003192101031103, 400C192101031103, 4003192101011105, 400C192101011105, 400C192101021105, 400C192101031105, 4003192101051103, 400C192101051103, 400C192101051105, 4003192101051105
TransmissionMode: DDR&TX2
FUR: Adding Asic CMT as client OK
CMT PAPUBKEYS HASH: 053CA748F933E7C497F9DD5EF7A999E9B90BA153
Original Imei: 35829903021328
Original Product code: 0599497
Bluetooth ID: A04E047BE01A
SIMLOCK PA identifier:
[0] PA_SL3

Phone type: RM-593 (Nokia 5230-1c)
SW version: V ICPR72_09w36.26 18-03-10 RM-593 (c) Nokia
Imei plain: 35829903021328-0
Product code: 0599497
Battery voltage: 4387 mV, current: 255 mA
ApeCoreSw:
V 12.8.095
Language Pack:
- not available.
SLPA ver[4]: PA_SL3/PA_SIMLOC30 (15 digit NCK)
warning: avoid SW Downgrade & manual erase to this phone !

SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
CMLA_KEY seems to be valid
WMDRM_PD seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed


Imei net: 358299030213280
Version: SIMLOCK SERVER
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 3023200044773343
PROFILE_BITS: 8000000000000000

BLOCK1: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=302320BLOCK2: 1=CLOSED(MCCMNC), DATA=20404F [Netherlands-Vodafone Libertel N.V. ]