law sama7toum 2ana ba3raf 2achil ic 2il pf masalan min 2ay gihaz nokia 3al hot w ba7ami 2asfal 2il borda bass 2il mouchkila bi tarkibou 3al hot mara tanya sa3bi 2awi 2il mawdou3 da 3alaya ya ret 7ad y wargini 2i tari2it 2i tarkib 3al hot 100 fil miya ma3 souwar 2aw video ya ret ya gama3a di mouchkila kbira houwa bi yirkab bass ma bikoun 2a3id makanou miya fil miya