ممكن اعرف تثبت
JAFSetup_V1.98.66_Beta5. ازى على JAFSetup_1.98.62