قمت بأدخال mep 2 لاكن للاسف يكتب code error;please wait قمت ب
IMEI: 358453028725132
MEP: MEP-04104-007
SERVER->Served by MXKEY - BLADE X at host2, agent version 1.1 revision 0.8
MEP2(Network,Active,0,10): 1679103826773630
MEP3(Network Subset): 0476059182071334
MEP4(Service Provider): 2783281443650799
MEP5(Corporate): 4272162الفلاش لاكن نفس النتيجة