بعد السوفت تفتح نوكيا عادى والقائمه والشبكه وثوانى وتفصل واعاده تشغيل تلقائى بيانتات السفت

Changing mode...Done!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Fast phone flashing selected.
Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
Done!
Restarting phone...Done!
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\n70 50705301\RM84_50705301.C0
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\n70 50705301\RM84_50705301.C0
PPM Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\n70 50705301\RM84_50705301.V09
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Backing up CRT data...
Setting FLASH MODE
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
Reading CMT NPC certificate...
Reading CMT VARIANT certificate...
Reading CMT CCC certificate...
CCC not available...
Reading CMT HWC certificate...
HWC not available...
Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35709300627893_CRT_backup_244139.rpl
Backup CRT OK!
Backing up SIMLOCK data...
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup LCK...
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 8 seconds...
Sending CNF Data...
Writing...
Stage 1
Sending CMT HASH for NOLO
Sending APE HASH for KEYS
Sending APE HASH for X-LOADER
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending APE HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending APE HASH for SOS+LOADER
Sending APE HASH for SOS+XZIP
Sending APE HASH for PASUBTOC
Sending APE PUB KEYS...
Sending APE HASH for SOS*CORE
Sending CMT HASH for MCUSW
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT PUB KEYS...
Stage 2
Error resetting phone...
Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Sending CNF Data...
Stage 1
Stage 2
FAST MODE finish!
Operation took 3 minutes 33 seconds...
Reseting phone...
PPM: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\n70 50705301\RM84_50705301.V09

Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 9 seconds...
Sending CNF Data...
Writing...
Operation took 1 minutes 47 seconds...
Reseting phone...
Done!
Total time: 6 Minutes, 1 Seconds

DCT4/BB5 counter: 1
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Failed! Aborting!
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: NONE
PPM Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\n70 50705301\RM84_50705301.V09
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.C0
PPM Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\n70 50705301\RM84_50705301.V09
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.C0
PPM Flash file: NONE
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.C0
PPM Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.V28
CNT Flash file: NONE
APE Variant file: NONE
Phone Type:
FILES SET FOR FLASHING:
MCU Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.C0
PPM Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.V28
CNT Flash file: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.UDA
APE Variant file: NONE
Backing up CRT data...
Setting FLASH MODE
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
Reading CMT NPC certificate...
Reading CMT VARIANT certificate...
Reading CMT CCC certificate...
CCC not available...
Reading CMT HWC certificate...
HWC not available...
Failed to backup CRT...
Backing up SIMLOCK data...
Setting local mode...
Failed! Aborting!
Failed to backup LCK...
Manual mode selected, version can't be checked!
Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 10 seconds...
Sending CNF Data...
Writing...
Stage 1
Sending CMT HASH for NOLO
Sending APE HASH for KEYS
Sending APE HASH for X-LOADER
Sending CMT HASH for KEYS
Sending CMT HASH for PRIMAPP
Sending APE HASH for PRIMAPP
Sending CMT HASH for DSP0
Sending APE HASH for SOS+LOADER
Sending APE HASH for SOS+XZIP
Sending APE HASH for PASUBTOC
Sending APE PUB KEYS...
Sending APE HASH for SOS*CORE
Sending CMT HASH for MCUSW
Sending CMT HASH for PASUBTOC
Sending CMT PUB KEYS...
Stage 2
Error resetting phone...
Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 10 seconds...
Sending CNF Data...
Stage 1
Stage 2
FAST MODE finish!
Operation took 3 minutes 34 seconds...
Reseting phone...
PPM: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.V28

Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 14 seconds...
Sending CNF Data...
Writing...
Operation took 1 minutes 44 seconds...
Reseting phone...
CNT: C:\********s and Settings\Administrator\Desktop\RM-84\RM84_50737301.UDA

Booting phone...
APE Boot Data:
Asic ID: 17100701
Asic Mode ID: 00
Asic Public ID: FB5D6A31E6B217CA796BF39E4C2C02AEF016BDED
HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946

CMT Boot Data:
Asic ID: 000000010000022600010006000C192101002200
Asic Mode ID: 00
Asic EM ID: 00000341
Asic Public ID: 13F00001F19B46512F00D4185D45335B9BE96D0E
HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
ROM ID: F28A211FCEA7B19D
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\rap3gv2_2nd.fg
Loader version: 01.10.02 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step2...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00020001 <=> SPANSION -> Type not in database
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\RAP3Gv3_algo_fps8.fg
Loader version: 01.0C.05 -> Revision: 0000
CMT Loader Ready
APE Boot: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\helen3_2nd.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE boot step2...
APE Boot Ready
APE Flash ID: 003600EC <=> SAMSUNG (SEC) -> K5E1212ACM
APE Flash Data: Not Available
APE Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\UFS\h3_sam_nand_gbbm.fg
Loader version: 01.1F.00 -> Revision: 0000
Patching APE loader step2...
APE Loader Ready...
Operation took 0 minutes 13 seconds...
No erase block detected! Erase will be skiped!
Writing...
Operation took 0 minutes 39 seconds...
Reseting phone...
Done!
Total time: 7 Minutes, 6 Seconds

DCT4/BB5 counter: 1
After flash processing...
Waiting for phone to boot...
Failed! Aborting!