عملت كل حاجة تقريبا ومش عاوز يشتغل ودة التشيك بتاعة


Using device: UFS_USB V2.8 (c) SarasSoft 2007.
Library version: 1.0.0.8336(03-05-2010), 1.0.0.12955(03-05-2010)
APE Data :
SYSTEM ASIC ID: 17100701 [OMAP1710 ver: 1.1]
ASIC MODE ID: 00
PUBLIC ID: E591D5E3FB8DC069B26735A46964E578F7558F15
ROOT KEY HASH: 2C05369F57CC3C4CF9E783E83D9B512B00000000
ROM ID: AB5E4ADB27A06946
RAP Data :
SYSTEM ASIC ID: 000000010000022600010006000C192101002100 [RAP3G ver: PA 2.0]
EM0 ID: 00000232
EM1 ID: 00000341
PUBLIC ID: 0E1001044C994F57B5BAF99DDBF8C02C65EF085A
ASIC MODE ID: 00
ROOT KEY HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E14
ROM ID: F28A211FAC901AEE
SecondaryBoot: rap3gv2_2nd.fg [BB5] version: 1.21.0 revision: 0.0 size: 0x3D00
Supported RAP Ids: 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200
FlashID0: 00EC 22FA - 0000 0011 [Samsung K8S6415ETA,64 Mbits] type: NOR,RAP
ExtBUSC: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
TransmissionMode: 16Bit
Algorithm: RAP3Gv3_algo.fg [BB5 ALGORITHM] version: 1.40.0 revision: 0.0 size: 0x22C10
Supported RAP Ids: 0103192101003000, 010C192101003000, 0103192101013000, 010C192101013000, 0103192101003100, 010C192101003100, 0303192101023000, 030C192101023000, 0303192101033000, 030C192101033000, 0003192101002000, 000C192101002000, 0003192101002100, 000C192101002100, 0003192101002200, 000C192101002200, 0003192101012200, 000C192101012200, 0103192101001101, 010C192101001101, 0003192101001002, 000C192101001002, 0013192101001002, 001C192101001002
RAP PAPUBKEYS HASH: 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
SecondaryBoot: helen3_2nd.fg [BB5] version: 1.35.0 revision: 0.0 size: 0x3500
Supported APE Ids: 17100700, 17100701, 17100702, 17100703, 17100704, 17100708
FlashID0: 00EC 0035 - 00A5 00BD [Samsung K5E5657ACK,256 Mbits] type: NAND,APE
ExtBUSC: 0002 0000 0006 0000 0000 0000 0000 0000
Algorithm: h3_sam_nand_gbbm.fg [OMAP1610 GBBM-1.8.1 ALG] version: 1.33.0 revision: 0.0 size: 0xA908
Supported APE Ids: 17100700, 17100701, 17100702, 17100703, 17100704, 17100708
APE PAPUBKEYS HASH: 0F72BF9DE5D6711B3B1133EBCAB5914FA419C78D
Original Imei: 35566100394327
Original Product code: 0521642
Bluetooth ID: 001262A48D2E

Phone Type: RM-36 (Nokia 6680)
SW Version: V 0447v16 03-03-05 RM-36 (c) Nokia.
Imei plain: 35566100394327-1
Product Code: 0521642
Language Pack:
- not available.

SIMLOCK seems to be valid
SUPERDONGLE_KEY seems to be valid
SIMLOCK_TEST passed
SECURITY_TEST passed


Imei net: 355661003943271
Version: SIMLOCK SERVER VERSION 56 - Increased PMM size. Fix task
Provider: Nokia Test, Country: Finland
Counter: 0/3, 0/10

CONFIG_DATA: 2440700000000000
PROFILE_BITS: 0000000000000000

BLOCK 1: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 2: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 3: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 4: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 5: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 6: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF
BLOCK 7: 1=OPEN 2=OPEN 3=OPEN 4=OPEN 5=OPEN, DATA=FFFFFF