LG KE600, KE770, KE800, KE820, KE850, KE970, KG285 models supported